FNsP F.D. Roosevelta v BB

Hematologické oddelenie FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Hematologické oddelenie poskytuje diagnostiku a liečbu primárnych hematologických (krvných) ochorení. Medzi hematologické ochorenia patria: niektoré anémie (málokrvnosti), akútne leukémie ( akútna myeloická leukémia, akútna lymfoblastová leukémia, akútna promyelocytová leukémia a iné), lymfoproliferatívne ochorenia (ochorenia lymfatických uzlín – malígne lymfómy – ako sú Hodgkinov lymfóm, non-Hodgkinove lymfómy, chronická lymfatická leukémia, mnohopočetný myelóm), myeloproliferatívne ochorenia (chronická myeloická leukémia, polycytemia vera, esenciálna trombocytémia, chronická idiopatická myelofibróza), útlmy kostnej drene, myelodysplastický syndróm, trombocytopénie, trombocytopatie, poruchy zrážania krvi (koagulopatie), náchylnosť na trombózu (trombofilné stavy) a iné zriedkavejšie ochorenia.

Pri hematologickom oddelení pracujú dve regionálne centrá:

  • Regionálne centrum autológnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek
  • Regionálne centrum hemostázy a trombózy

Hematologické oddelenie úzko spolupracuje s okresnými nemocnicami a spádovými hematológmi.

Členenie oddelenia:

  • dve ambulancie
  • lôžkové oddelenie
  • jednotku intenzívnej starostlivosti
  • transplantačnú jednotku
  • špecializované hematologické laboratóriá

Diagnostické možnosti:

Poskytujeme diagnostiku pre celú paletu hematologických ochorení (kvalitné stanovenie hemogramu, cytológia krvných náterov, cytológia náterov kostnej drene, cytochemické vyšetrenia náterov kostnej drene, rôzne vyšetrenia prietokovou cytometriou, kultivácia kmeňových buniek, vyšetrenia hemostázy (koagulačné, chromogénne, imunologické aglutinačné metódy), špeciálne biochemické vyšetrenia.

Terapeutické možnosti:

Chemoterapia, v indikovaných prípadoch liečba monoklonálnymi protilátkami, antibiotická liečba, transplantácia periférnych krvotvorných, kmeňových buniek, aplikácia krvných derivátov, imunosupresívna liečba, imunomodulačná liečba, aplikácia koncentrátov koagulačných faktorov, antitrombotická a antikoagulačná liečba a iné.

Výskumná, vzdelávacia a školiaca činnosť:

Oddelenie sleduje vývojové trendy v diagnostike a v liečbe, možné a overené riešenia zavádza do praxe., sleduje jednotlivé ochorenia, prezentuje vlastné skúsenosti a výsledky, alebo zvláštne prípady na pracovných stretnutiach, odborných podujatiach a v časopisoch. Oddelenie zabezpečuje doškolovacie aktivity.

Iné – praktické rady pre pacientov:

Závažnosť primárnych krvných ochorení nedovoľuje klasické objednávanie pacientov (odklad o týždeň alebo mesiac môže mať vážne dôsledky). Noví pacienti sú väčšinou vyšetrení hneď v deň návštevy, event. po dohovore (podľa závažnosti klinického stavu)
Kontrolné vyšetrenie absolvuje pacient po dohovore s ošetrujúcim lekárom.
K vyšetreniu je vhodné ( avšak nie je nevyhnutné) mať poukázanie lekárom, ktorý má podozrenie na hematologické ochorenie, s uvedením problému, ktorý žiada riešiť, zdravotný záznam (často u starších pacientov mnohé hematologické symptómy sú pravidelným prejavom iného ochorenia, prípadne súvisia s rôznou liečbou, možno využiť rôzne parametre a ich dynamiku zachytenú v dokumentácii, nerobia sa zbytočne vyšetrenia, ktoré boli už urobené).
Pacient príde k vyšetreniu na lačno (pitný režim je potrebné dodržiavať, v individuálnych prípadoch sú možné kompromisy).
Pacienti s ochoreniami vyžadujúcimi náročnú diagnostiku a liečbu sú po ambulantnom vyšetrení hospitalizovaní na lôžkovom oddelení.

Adresa:

Hematologické oddelenie
FNsP F.D. Roosevelta
nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Kontakty:

MUDr. Mária Žarnovičanová
primár
tel.: 048/4412180
e-mail: mzarnovicanova@nspbb.sk

MUDr. Alexander Wild
zástupca primára
tel.: 048/4413515
e-mail: awild@nspbb.sk

Ľubica Mišániová
vrchná sestra
tel.: 048/4412851

Eva Belicová
vrchná laborantka
tel.: 048/4413539

 

Lekári Tel. Email

MUDr. Janka Baňáková 048/4412764, 2851 j.banakova@zoznam.sk
MUDr. Helena Genserková 048/4412738, 2851 helena.gen@post.sk
MUDr. Imrich Markuljak 048/4412762, 2139 imarkuljak@yahoo.com
MUDr. Eva Králiková 048/4412762, 2738 ekralikova@nspbb.sk
MUDr. Viera Štulajterová 048/4412738, 2851 vstulajterova@nspbb.sk
MUDr. Erika Čellárová 048/4413526, 3515 cellarova@post.sk
MUDr. Anna Vallová 048/4412851, 2139 avallova@nspbb.sk
MUDr. Elena Bálintová 048/4412851, 2139 ebalintova@nspbb.sk

Vysokoškoláci Tel. Email

RNDr. Soňa Olvecká 048/4413529 solvecka@nspbb.sk
Ing. Silvia Pelikánová 048/4413529 spelikanova@nspbb.sk
PharmDr. Blanka Hovoričová 048/4130034 bhovoricova@nspbb.sk

Hematologické oddelenie: tel.: 048/4412692, 2851
Hematologická JIS, transplantačná jednotka: tel.: 048/4412762, 2750
Ambulancia: tel.: 048/4413515

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2019
15. – 16. marec 2019,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...