Košice LF UPJŠ

Klinika hematológie a onkohematológie,
pracovisko Trieda SNP 1 Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice LF UPJŠ

Klinika hematológie a onkohematológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a LF UPJŠ vznikla 1. septembra 1989 ako Oddelenie klinickej hematológie spolu s hematologickým laboratóriom, od roku 1996 je klinikou so súčasným názvom.

Klinika hematológie a onkohematológie zabezpečuje na 23 lôžkach a v ambulanciách kompletnú diagnostiku a liečbu primárnych ochorení krvotvorby pre celý východoslovenský región. V prevažnej miere ide o hematologické malignity – Hodgkinske a Non Hodgkinove lymfómy, akútne a chronické leukémie, chronické myeloproliferatívne ochorenia a myelodysplázie a len malú časť tvoria neonkologické ochorenia – útlmy krvotvorby, autoimúnne ochorenia a poruchy zrážania krvi. Pracovisko zabezpečuje v spolupráci s inými, prevažne akreditovanými laboratórnymi pracoviskami kompletnú diagnostiku: morfologické a cytochemické vyšetrenia kostnej drene, imunofenotypizáciu prietokovou cytometriou z kostnej drene, periférnej krvi a likvoru, histologické vyšetrenie kostnej drene a lymfatických uzlín, cytogenetické vyšetrenie včítane molekulových vyšetrení, kultivácie kmeňovej bunky a stanovenie hemopoetických prekurzorov. Zároveň poskytuje lôžkovú aj ambulantnú chemoterapiu, hemoterapiu, imunosupresívnu vysokodávkovanú imunoterapiu, liečbu monoklónovými protilátkami, ako aj starostlivosť o chorých s poruchami zrážania krvi (trombofilné stavy, hemofílie) a iné nové, moderné spôsoby liečby.

Od roku 1997 je Klinika hematológie a onkohematológie Centrom pre autológne transplantácie krvotvorných buniek – do konca roka 2008 na tomto pracovisku zrealizovali 153 autológnych transplantácii krvotvorných buniek u onkohematologických ochorení a ako prví na Slovensku aj pri neurologickom autoimúnnom ochorení sclerosis multiplex. Ako prví na Slovensku pracovníci tejto kliniky zaviedli čistenie autológneho štepu in vivo pomocou monoklónovej protilátky anti CD20 u malígnych lymfómov a v spolupráci so Združenou tkanivovou bankou zaviedli čistenie autológnych štepov kmeňových buniek in vitro technikou pozitívnej selekcie. V roku 2006 bolo Transplantačné centrum Kliniky hematológie a onkohematológie prijaté do Európskeho transplantačného registra pod evidenčným číslom CIC 984.

Klinika hematológie a onkohematológie je zapojená do viacerých medzinárodných štúdií pre liečbu hematologických malignít a do viacerých medzinárodných projektov vrámci vedecko-výskumnej činnosti. Jej pracovníci okrem liečebno–preventívnej a vedecko-výskumnej činnosti na lôžku a v ambulanciách zabezpečujú aj pregraduálnu výchovu poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ a postgraduálnu výchovu lekárov z celého Slovenska.

S klinikou úzko spolupracuje občianske združenie „SOS Leukemia“, ktoré svojimi darmi a finančnými prostriedkami významne prispieva k zlepšovaniu prostredia, v ktorom pacienti podstupujú náročnú a často dlhotrvajúcu liečbu- chemoterapiu.

Občianske združenie „SOS Leukémia“

Právna forma: občianske združenie
IČO: 35548851
ADRESA: Trieda SNP č. 1, Košice, 04011
BANKA: Poštová banka, a.s. KÓD: 6500 . ČÍSLO ÚČTU: 20222575

Viac informácií o diagnostike a nových spôsoboch liečby, ako aj o pacientských aktivitách môže odborná aj laická verejnosť získať na webových stránkach občianských združení a pracovných skupín v rámci Slovenska, v ktorých pracujú aj niektorí lekári Kliniky hematológie a onkohematológie:
Slovenská myelómová spoločnosť : www.myelom.sk
Občianske združenie LymFoma Slovensko: www.lymphom.sk

Adresa:

Klinika hematológie a onkohematológie,
pracovisko Trieda SNP 1 Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice LF UPJŠ
Tr.SNP 1 , Košice, Monoblok 45,  8. poschodie, časť A

Kontakty:

prof . MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Prednosta kliniky
tel.:055 / 640 3434

MUDr. Natália Štecová
zástupca prednostu
tel.: 055 / 640 4410


Mgr. Jana Bocková
Vedúca sestra
tel.: 055 / 640 3432

Mária Visokaiová
Staničná sestra oddelenia a JIHS

 

Sekretárka: Zlatica Kúchová
Dokumentátorka: Dáša Lecáková
Sekretariát kliniky: 055 / 640 4423
Fax: 055/ 640 4426
e-mail: onkohemat.snp@fnlp.sk

Denná sestra oddelenie: 055 / 640 3427, 055 / 640 3428
Denná sestra JIHS: 055 / 640 4418
Konziliárna ambulancia 8. posch: 055 / 640 3435
Ambulancia poliklinika: 055 / 640 2666, 055 / 640 2667

Lekári:

MUDr. Ingrid Duľová, sekundárny lekár
MUDr. Katarína Gbúrová, sekundárny lekár
MUDr. Tomáš Guman, ordinár
MUDr. Monika Hlebašková, sekundárny lekár
MUDr. Jana Jurkovičová, sekundárny lekár
MUDr. Adriana Kafková, sekundárny lekár
MUDr. Marek Soska, doktorandské štúdium
MUDr. Milena Surová, sekundárny lekár
MUDr. Erika Švorcová, ambulantný lekár
MUDr. Vladimír Takáč, sekundárny lekár

Sestry:

Denisa Balogová, zdravotná sestra oddelenia
Marcela Borovská, zdravotná sestra JIHS
Bc. Ladislav Cehlár, zdravotná sestra oddelenia
Bc. Jana Čmelová, zdravotná sestra JIHS
Dana Čeplöová, zdravotná sestra oddelenia
Monika Fialeková, zdravotná sestra JIHS
Bc. Lucia Glazunová, zdravotná sestra JIHS
Helena Gönciová, zdravotná sestra ambulancie
Bc. Alena Halušková, zdravotná sestra oddelenia
Daniela Kelbelová, zdravotná sestra oddelenia
Renáta Kubáčková, denná sestra
Macejková Mária, zdravotná sestra JIHS
Eva Majančíková, zdravotná sestra JIHS
Eva Majerová, zdravotná sestra oddelenia
Lívia Metíľová, zdravotná sestra JIHS
Micová Irena, zdravotná sestra oddelenia
Ľudmila Minichová, zdravotná sestra ambulancie
Ľudmila Močarská, zdravotná sestra ambulancie
Valéria Palčíková, diplomovaná zdravotná sestra JIHS
Mária Rošáková, zdravotná sestra JIHS
Mgr. Slavomíra Stromková, zdravotná sestra oddelenia
Bc. Nadežda Sviteková, zdravotná sestra oddelenia

Ďalší pracovníci:

Mária Hrešková, sanitárka
Iveta Inačovská, pomocný pracovník v zdravotníctve
Jozef Kára, pomocný pracovník v zdravotníctve
Slávka Kyjovská, pomocný pracovník v zdravotníctve
Petkaničová Margita, pomocný pracovník v zdravotníctve

 

PRIPRAVUJEME
Lymfómové fórum 2019
15. – 16. marec 2019,
Bratislava
viac info...

Poukázanie 2% z daní

Podporte nás aj tento rok
2% resp. 3% z daní
viac info...